Pomiń łącza nawigacjiStrona główna > Moja kariera > Prawo pracy

Praca na zlecenie

W odróżnieniu od umów, jakie przewiduje Kodeks pracy, istnieją również umowy cywilnoprawne, czyli takie, których zasady zawierania zostały określone w Kodeksie cywilnym. Jedną z najczęściej stosowanych jest tzw. umowa zlecenia, uregulowana przepisami art. 734-751 Kodeksu cywilnego.

W odróżnieniu od umów, jakie przewiduje Kodeks pracy, istnieją również umowy cywilnoprawne, czyli takie, których zasady zawierania zostały określone w Kodeksie cywilnym. Jedną z najczęściej stosowanych jest tzw. umowa zlecenia, uregulowana przepisami art. 734-751 Kodeksu cywilnego.

Umowa zlecenia jest umową starannego działania, której przedmiotem jest zobowiązanie do
wykonania określonej czynności lub szeregu czynności na rzecz dającego zlecenie. Strony umowy określane są mianem Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy.

Umowa ta może być odpłatna lub nieodpłatna (nieodpłatność musi wynikać z umowy lub z okoliczności) – art. 735 K.c. Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, jeśli tak wynika z umowy lub ze zwyczaju albo, gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności – art. 738 K.c.

W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu zlecenie dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba, że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych – art. 744 K.c.

Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie; w razie odpłatnego zlecenia – jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu powinien naprawić szkodę – art. 746 § 1 K.c.

Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże przy zleceniu odpłatnym, gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę - art. 746 § 2 K.c.

Firma po podpisaniu umowy zlecenia potrąca z wynagrodzenia Zleceniobiorcy (pomniejszonego o wysokość składek ubezpieczeniowych oraz koszty uzyskania przychodów) 19-proc. zaliczkę na podatek dochodowy.  W przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 26 roku życia - zarówno składki społeczne, jak i składka zdrowotna nie są potrącane z ustalonego wynagrodzenia.

Jeżeli umowa cywilnoprawna jest jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego dla zleceniobiorcy, to opłacanie składek na ZUS jest obowiązkowe (z wyj. wymienionych powyżej osób uczących się, które nie ukończyły 26-roku życia). Składkę emerytalną i rentową finansują po połowie Zleceniodawca i Zleceniobiorca. Natomiast ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe - jeżeli umowa jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez Zleceniodawcę (składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłaca Zleceniodawca, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne). Od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia potrącana jest również składka zdrowotna.

Jeżeli umowa zlecenia jest tylko jedną z kilku umów – a istnieje inna umowa, z tytułu której opłacana jest już składka na ubezpieczenie społeczne, wówczas z takiej umowy zlecenia nie trzeba już odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne – są one wówczas dobrowolne. Warunkiem jest, aby podstawa składek nie była niższa niż minimalna płaca krajowa, która aktualnie wynosi 936 zł. Jednak nawet w takiej sytuacji obowiązkowo należy odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Umowa zlecenia charakteryzuje się następującymi cechami:

 • nie ma tu podporządkowania pracodawcy;
 • nie ma ograniczeń w liczbie podpisywanych umów;
 • pracę na umowę zlecenie może świadczyć nie tylko osoba fizyczna, ale i podmiot gospodarczy (firma);
 • wynagrodzenie nie jest regulowane np. minimalną pensją;
 • wynagrodzenie płacone jest po wykonaniu danej pracy. 

Ważne: w trakcie trwania umowy zlecenia, Zleceniobiorca nie ma prawa do urlopu ani do wynagrodzenia z tytułu choroby.

Cechy odróżniające stosunek pracy od stosunku cywilnoprawnego

Stosunek pracy:

 • Konieczność osobistego świadczenia pracy
 • Podporządkowanie pracownika pracodawcy
 • Wykonywanie pracy na rzecz i ryzyko pracodawcy
 • Odpłatność pracy 

Stosunek cywilnoprawny:

 • Możliwość powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej
 • Brak podporządkowania
 • Ryzyko po stronie przyjmującego zlecenie / wykonawcy 
 • Możliwość nieodpłatnego wykonania zlecenia

 

Powrót

 • Blip
 • Wykop
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Del.icio.us
 • Wyszukiwarka ofert pracy
  Szukane słowo
  Wyszukiwanie zaawansowane