Pomiń łącza nawigacjiStrona główna > Student > Studia za granicą

Uznawalność polskich dyplomów i świadectw za granicą

Przed wyjazdem na studia w innym kraju sprawdź, jakie są procedury uznawania polskich dyplomów za granicą oraz zagranicznych dyplomów w Polsce.

Aby móc posługiwać się dyplomem ukończenia studiów lub świadectwem ukończenia nauki w innym kraju niż kraj jego wydania, musisz je poddać procedurze uznania zgodnie z przepisami danego kraju. To oznacza, że w każdym państwie zasady uznawalności mogą być nieco inne. Jak się w tym nie pogubić? Oto kilka wskazówek i informacji, które mogą Ci w tym pomóc. Warto zapamiętać, że sprawą uznawalności wykształcenia zajmuje się w naszym kraju Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej BUWiWM www.buwiwm.edu.pl.

Uznawanie polskich dyplomów i świadectw za granicą

Polskie dyplomy i świadectwa są uznawane za granicą albo na podstawie umów międzynarodowych o uznaniu równoważności dokumentów o wykształceniu, albo – jeśli z danym krajem nie zawarto takiej umowy – na podstawie obowiązujących w nim przepisów. Aktualny wykaz krajów, z jakimi Polska podpisała umowy w sprawie uznawalności znajdziesz na stronie www BUWiWM w sekcji „Uznawalność wykształcenia”. Umowy zawierają wykazy dokumentów o wykształceniu, które uznawane są za równoważne. W przypadku pozostałych państw najlepiej dowiedzieć się wszystkiego u źródła – taką rolę pełnią właściwe dla poszczególnych krajów ośrodki ENIC/ NARIC www.enic-naric.net, których wykaz znajdziesz ich na stronie internetowej.

Przed wyjazdem za granicę należy jednak swoje polskie świadectwo lub dyplom zalegalizować. Legalizacji świadectwo dojrzałości wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dokonuje Ministerstwo Edukacji Narodowej(pokój nr 215, Aleja Szucha 25, Warszawa, tel. 022 347 44 84). Natomiast legalizacji dyplomów ukończenia studiów dokonuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie podlegające temu urzędowi. Lista szkół wyższych nadzorowanych przez MNiSW jest dostępna na stronie www.mnisw.gov.pl. Jeśli jednak ukończysz szkołę wyższą podległą innemu ministerstwu, o legalizację trzeba się będzie zwrócić do właściwego urzędu nadzorującego (np. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). MNiSW legalizuje oryginały następujących dokumentów: - dyplomów ukończenia studiów (książeczki), - świadectw stwierdzających ukończenie studiów podyplomowych, - dyplomów nadania stopni naukowych oraz zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Legalizacji innych dokumentów dotyczących toku studiów dokonuje uczelnia, która je wydała. Legalizacja polega na umieszczeniu na dokumencie klauzuli „Stwierdza się autentyczność dokumentów” wraz z podpisem, pieczęcią, datą i nazwą miejscowości. Można jej dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 9-14 w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Alei Szucha 25 w pokoju 378A (tel. 022 347 48 31). Opłata za legalizację wynosi 19 zł w znaczkach skarbowych, które można kupić w kiosku na parterze gmachu ministerstwa. Ostatnim krokiem do dopełnienia procedury legalizacji dyplomów i świadectw jest kontakt z Działem Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. Szucha 21, tel. 022 523 94 63 lub 22 523 91 28). Tekst opracowany na podstawie informacji Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej www.buwiwm.edu.pl

 

 

Powrót

 • Blip
 • Wykop
 • Śledzik
 • Facebook
 • Twitter
 • Del.icio.us
 • Wyszukiwarka ofert pracy
  Szukane słowo
  Wyszukiwanie zaawansowane